Simon - 6.5 minutes Ilyia - 13 minutes Lance - 19 minutes